Thursday, June 6, 2013


गजल-६८ 
बस बुझबाक टा क' बात थिकौँ
नित बढबाक टा क' बात थिकौँ

नखतक बाट कोन दूर बरी
जुटि चलबाक टाक' बात थिकौँ

मनुखक गात पाबि दंभ किए
गुन रखबाक टाक' बात थिकौँ

ओना बात लागि जैत मुदा
सुधि रहबाक टाक' बात थिकौँ

"राजीव"क त' सोच सदति सखा
सत भखबाक टा क' बात थिकौँ

2221 212 112
@ राजीव रंजन मिश्र

No comments:

Post a Comment